Bạn quan tâm nhất thông tin gì?

VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội

Chi tiết tại: file đính kèm