Bạn quan tâm nhất thông tin gì?

VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định số 1510/QĐ_UBND ngày 14/4/2020 về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chi tiết tại: file đính kèm