Bạn quan tâm nhất thông tin gì?

VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định 4958/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động (bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội

Chi tiết tại: file đính kèm