Hỏi đáp Hỏi đáp

cấp sổ đỏ

Kính gửi Quận Bắc Từ Liêm: Đề nghị UBND Quận thông tin cho nhân dân chúng tôi được biết lý do tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Đông Ngạc (theo công văn số 3943/UBND-TNMT ngày 29/10/2019 của UBND Quận).

Người hỏi:  Đỗ Diệu Linh

Trả lời

Chào bạn! Về nội dung bạn trao đổi, UBND Quận có ý kiến trả lời như sau:

Tại Công văn số 3943/UBND-TNMT ngày 29/10/2019, UBND quận Bắc Từ Liêm đã yêu cầu tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp GCN QSD đất ở đối với các trường hợp được giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP của Chính phủ, nhưng đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. Đối với các trường hợp khác, UBND phường Đông Ngạc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và trình UBND Quận cấp GCNQSD đất theo quy định hiện hành.

Lý do tạm dừng tiếp nhận hồ sơ:  Để tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất trước khi xem xét cấp GCN QSD đất theo quy định.

Theo quy định tại Điều 20 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố thì những trường hợp đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, UBND Quận phải tiến hành Thanh tra, kiểm tra trước khi xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Ngày 29/10/2019, UBND Quận đã ban hành Quyết định số 6146/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện theo Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 26/9/2019 về việc rà soát, kiểm tra các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/CP của Chính phủ, nhưng đã tự ý chuyển mục đích sang đất ở trên địa bàn phường Đông Ngạc.

Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra, trên cơ sở báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra, UBND Quận sẽ chỉ đạo UBND phường Đông Ngạc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất đối với các trường hợp được giao đất nông nghiệp, nhưng đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!