Legislation code 5731/QĐ-UBND
Issuing date 14/10/2020
Published time
Signer Lưu Ngọc Hà
Subject Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp" giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Quận
Agencies issued UBND Quận
Legislation type Quyết định
File attach
1603267071433.pdf
Other legislation