Legislation code 19/NQ-HĐND
Issuing date 21/10/2020
Published time
Signer Nguyễn Hữu Tuyên
Subject Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (đ/c Trần Thế Cương)
Agencies issued HĐND Quận
Legislation type
File attach
1603266881331.pdf
Other legislation