Bạn quan tâm nhất thông tin gì?

Danh sách thủ tục hành chính Danh sách thủ tục hành chính

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giáo dục và Đào tạo UBND cấp Huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chi tiết tại: file đính kèm