Bạn quan tâm nhất thông tin gì?

Danh sách thủ tục hành chính Danh sách thủ tục hành chính

Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố

Chi tiết tại: file đính kèm