các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 22/7/2021 về việc Triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 26/07/2021 | 16:35  | Lượt xem: 556

Chi tiết Kế hoạch số 295/KH-UBND: tại đây

Biểu mẫu kèm theo: tại đây