Lấy ý kiến dự thảo văn bản Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Văn bản dự thảo lần 2 28/12/2018 28/12/2018
Văn bản dự thảo lần 1 28/12/2018 31/12/2018