Bạn quan tâm nhất thông tin gì?
Đang online: 61
Tổng số truy cập: 964571

Quốc phòng - An ninh Quốc phòng - An ninh

Quân sự quận Bắc Từ Liêm trong việc vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(BTLP) Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Người đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta một di sản tinh thần, tư tưởng vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng về thi đua yêu nước.

Cách đây tròn 70 năm (11/6/1948), trong điều kiện đất nước đang gặp vô vàn khó khăn, thử thách, để bảo vệ, giữ vững thành quả cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hăng hái thi đua kháng chiến, kiến quốc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức ngắn gọn, là lời hiệu triệu, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ mới, vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong Quân đội nhân dân Việt Nam là việc làm có ý nghĩa chính trị hết sức to lớn của toàn quân ta hiện nay.

Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư ngày 23/01/2018, về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Bắc Từ Liêm tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng thiết thực và hiệu quả với những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, xác định rõ mục tiêu của phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang Quận quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; bám sát định hướng, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thi đua, khen thưởng. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng theo chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”, gắn kết với đẩy mạnh “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Ban CHQS quận Bắc Từ Liêm đã triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào Thi đua Quyết thắng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương năm 2018. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực quan trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm an toàn về mọi mặt; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quận, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Căn cứ vào mục tiêu của phong trào Thi đua Quyết thắng, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã cụ thể hóa, xác định các mục tiêu cụ thể của từng cấp, từng cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm cho cán bộ, sỹ quan, QNCN, CNVQP và lực lượng DQTV xác định rõ mục tiêu cụ thể để thực hiện thắng lợi nội dung, chỉ tiêu phong trào Thi đua Quyết thắng.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giá trị và ý nghĩa tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị. Thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thi đua cũng phải đánh thông tư tưởng đến từng cấp cơ sở, từng người. Tích cực tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, làm cho mọi người hiểu rõ giá trị, mục đích của hành động thi đua, thấu hiểu thi đua là hành động cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang Quận phát huy hơn nữa những thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngăn chặn, đẩy lùi những tư tưởng và hành vi tiêu cực hiện nay. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, sỹ quan, QNCN, CNVQP và lực lượng DQTV nắm chắc chủ đề của phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018 là: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, nắm vững nội dung, chỉ tiêu thi đua “Một tập trung, ba đột phá”. Đây là mục tiêu chính trị dẫn dắt, định hướng cho những tư tưởng và hành động sáng tạo, nỗ lực hết mình trong LLVT Quận; lôi cuốn, cổ vũ, động viên mọi người tham gia phong trào Thi đua Quyết thắng; quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại rèn luyện phấn đấu vươn lên trong học tập, huấn luyện, chiến đấu và công tác; tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, nhất là trong xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn. 

Trên cơ sở những nội dung, chỉ tiêu thi đua, Ban CHQS Quận đã cụ thể hóa nội dung thi đua phù hợp với cấp mình; bảo đảm mọi sỹ quan, QNCN, CNVQP và lực lượng DQTV hiểu rõ nội dung thi đua của cơ quan, đơn vị mình. 

Ba là, tăng cường lãnh đạo phong trào thi đua chặt chẽ, sâu sát, tỉ mỉ và liên tục. Quá trình tổ chức, phát động phong trào Thi đua Quyết thắng cơ quan chính trị đã tích cực, chủ động tham mưu với Hội đồng thi đua - khen thưởng thực hiện tốt chức năng tham mưu, đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Vận dụng sáng tạo và thực hiện tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng hướng và có tổ chức”. Thường xuyên đánh giá chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua; lấy kết quả phong trào thi đua là một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng để đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bốn là, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ chủ trì các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng. Mọi cán bộ, đảng viên đều phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “sự thành bại của cách mạng đều do cán bộ mà nên”, do vậy trong học tập, công tác, huấn luyện thì cán bộ đều phải làm kiểu mẫu. Trong thi đua, cán bộ là người hăng hái, tích cực và đi đầu trong mọi việc; phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao cho. Sự gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua của đội ngũ cán bộ là tấm gương sáng để bộ đội noi theo. 

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp không chỉ tiên phong trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, mà còn phải tu dưỡng, rèn luyện bản thân trở thành một tấm gương sáng về đức hy sinh, tận tụy, trung thành với Đảng và cống hiến cho Quân đội, nhân dân và đất nước. Bằng những hành động cụ thể, hằng ngày cán bộ chăm lo đến mọi mặt đời sống của cán bộ, chiến sĩ là thể hiện tinh thần đảng viên đi trước, “Cán bộ xung trước, làng nước theo sau”, gương mẫu đi đầu trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” chính là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quân sự Quận.

Năm là, thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng, tập trung thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu; chú trọng lồng ghép các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm khắc phục sự chồng chéo trong phát động và tổ chức thi đua; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới, gương người tốt, việc làm tốt, nhằm tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng và thúc đẩy sự tiến bộ vững chắc của từng cơ quan, đơn vị. Nêu cao tinh thần sáng tạo, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, đi đôi với khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích thi đua xuất sắc. Bên cạnh đó, đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 

Công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền, phổ biến sáng kiến và kinh nghiệm trong phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT Quận luôn được đẩy mạnh và sáng tạo hơn nữa. Bảo đảm khen đúng người, đúng việc, đúng thành tích, coi trọng nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Tuyên truyền, giáo dục thường xuyên đi đôi với khuyến khích, động viên. Phối hợp với các cơ quan báo, đài, cổng thông tin điện tử Quận thường xuyên cập nhật và tuyên truyền kịp thời, liên tục các tấm gương điển hình, hành động, việc làm tiêu biểu trong LLVT Quận.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, phát động và tổ chức sâu rộng, có hiệu quả các phong trào Thi đua Quyết thắng; góp phần thiết thực vào thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 87/CT-QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”; là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong LLVT Ban CHQS quận Bắc Từ Liêm, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhằm đưa phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

(Ban Chỉ huy Quân sự Quận)